मौसम विज्ञान केन्द्र, शिमला
METEOROLOGICAL CENTRE, SHIMLA